„Obor psychoterapie chápeme jako bohatství současně existujících perspektiv a přístupů, kterým je společná snaha co nejlépe pomoci potřebnému člověku.“

Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené

Na obsah stránky

Hlavní strana

Mapa stránek

Lektoři výcviku

 

Lektorský tým VIP

 

 

MUDr. Jan ROUBAL Ph.D. (CV)
nar. 1971

je psychoterapeut, psychiatr, supervizor a lektor psychoterapeutických výcviků. Vyučuje na katedře psychologie FSS MU v Brně a je zde členem Centra pro výzkum psychoterapie. Pracoval v psychiatrické nemocnici, nyní v soukromé praxi v Havlíčkově Brodě. Spoluzaložil a vede Výcvik integrace v psychoterapii a Výcvik v gestalt terapii (www.gestaltstudia.cz). Je členem Evropské asociace pro psychoterapii (EAP), Evropské asociace pro gestalt terapii (EAGT) (vede její výzkumnou komisi), Společnosti pro výzkum psychoterapie (SPR) a Společnosti pro zkoumání integrace v psychoterapii (SEPI). Publikuje texty převážně na téma psychoterapie v klinické praxi, spolu-editovat knihy „Současná psychoterapie“ (Portál, 2010) a „Gestalt Therapy in Clinical Practice. From Psychopathology to the Aesthetics of Contact.“ (FrancoAngeli, 2013).

Garant výcviku, lektor  teorie a supervizor nácviku terapeutických  dovedností.

Kontakt:

e-mail:  jan.roubal.cz@gmail.com
telefon: +420 731 052 063

 


 

 

PhDr., JUDr. Stanislava DUDOVÁ (CV)
nar. 1964
Věnuje se klinické psychologii, individuální a skupinové psychoterapii, výuce a supervizi. Preferovaným psychoterapeutickým přístupem je gestalt terapie ( systematický výcvik v Institutu pro gestalt terapii a psychosyntézu ve spolupráci s belgickým institutem Multi-di mens a norským institutem Norsk Gestalt Institute, 1993-97). V současné době pracuje jako psycholožka na Psychosomatické klinice v Praze, jako lektorka Výcviku integrace v psychoterapii, Výcviku pro skupinovou psychoterapii Instep, Výcviku Gestalt Studia a jako supervizorka v gestalt modalitě.  Profesionální zájmy: integrativní přístup v terapii psychosomatických potíží, vzájemné propojení koexistujících psychoterapeutických perspektiv, integrativní potenciál gestalt terapie.

Lektorka  teorie a supervizorka nácviku terapeutických  dovedností.

Kontakt:

e-mail:   stana.dudova@seznam.cz
telefon: +420 736 620 739

 


PhDr. Markéta ROKYTOVÁ (CV)

Psycholožka, psychoterapeutka.

nar. 1967

V roce 1989 dokončila studium psychologie na FF UK, poté byla  4 roky ve škole pro nevidomé coby školní psycholožka. Od roku  1995 pracovala na Dětské psychiatrické klinice FN v Motole, v  roce 2003 stála u zrodu Psychosomatické kliniky, od roku 2006 dosud má soukromou praxi a, kterou později registrovala jako nestátní zdravotnické zařízení. Spolupracuje s centrem reprodukční medicíny Gest. Absolvovala mezinárodní  psychoterapeutický výcvik orientovaný dynamicky a výcvik v rodinné terapii. Za dosavadní nejdůležitější terapeutické nasměrování považuje absolvování výcviku v logoterapii a existenciální analýze.  V roce 1997 absolvovala zkoušku ze speciální průpravy na úseku činnosti klinická psychologie. O rok později získala funkční specializaci v oboru systematická psychoterapie. Od roku 2006 je registrovanou psycholožkou na Ministerstvu zdravotnictví. Její klientelu tvoří psychosomatičtí pacienti, především ženy, které se léčí pro neplodnost, a klientky s poruchami příjmu potravy.  Od roku 2010 je lektorkou výcviku integrace v psychoterapii.

Lektorka sebezkušenosti.

Kontakt:
http://marketa.rokytova.sweb.cz

e-mail: marketa.rokytova@gmail.com
telefon: +420 604 607 937


MUDr. Markéta SKÁLOVÁ (CV)
nar. 1971
Psychiatrička, psychoterapeutka, párová a rodinná terapeutka. Pracuje v Denním psychoterapeutickém sanatoriu v Praze 4 od roku 1998, kde se věnuje mimo jiné komplexní péči o pacienty trpící psychotickým onemocněním. Složila I. atestaci v oboru psychiatrie (2001), funkční specializaci v systematické psychoterapii (2006) a specializovanou způsobilost k výkonu zdrav. povolání v oboru psychiatrie (2008). Ukončila Výcvik v rodinné a systemické terapii pořádaný Pražským psychoterapeutickým institutem, pobočka Liberec(1997-2000) a od roku 2007 absolvuje Výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii pořádaný Českou společností pro psychoanalytickou psychoterapii v rámci Institutu psychoanalytické párové a rodinné terapie. Je členka České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a Společnosti rodinných a systemických terapeutů (SOFT). Pravidelně přednáší na psychoterapeutických konferencích a sympoziích, je členka redakce bulletinu SOFT- forum. Zajímá se o rodinnou a párovou terapii, narativní a integrativní perspektivu v psychoterapii a komplexní terapii psychóz.

Lektorka sebezkušenosti.

Kontakt:
e-mail: maskalova@volny.cz
telefon: +420 604 451 735

 


Mgr. Milan STIBUREK (CV)
nar. 1965

Pracuje jako psychoterapeut v Poradenském centru Psychosomatické kliniky Salus. 2003 - 2013 na Psychosomatické klinice  (klienti s psychosomatickými obtížemi), 1996 - 2014  v Denním sanatoriu Fokus (klientela s vážnějšími duševními onemocněními - psychózy, poruchy osobnosti, poruchy nálady),  1990 - 1995 Středisko pro mládež. Zabývá se individuální, skupinovou, partnerskou a rodinnou terapií a arteterapií.  Pracuje rovněž jako supervizor (ČIS) a jako výcvikový lektor (SUR Art, Výcvik integrace v psychoterapii). Absolvent speciální pedagogiky na UK, výcvik v Arteterapii (Slavík), SUR (Vodňanská), Rodinná terapie (Chvála, Trapková), Integrativní supervize (Hewson). Člen výboru České asociace pro psychoterapii.

Lektor sebezkušenosti.

Kontakt:

http://www.milanstiburek.name

e-mail: milan.stiburek@seznam.cz
telefon: +420 732 287 865

 


Mgr. Radim KARPÍŠEK (CV)

nar.1971

klinický psycholog, psychoterapeut

Pracuji jako klinický psycholog a psychoterapeut na Psychosomatické klinice a v soukromé praxi (nestátní zdravotnické zařízení) v Praze, jsem akreditován pro práci ve zdravotnictví. Absolvoval jsem výcvik v satiterapii a psychoanalytické psychoterapii. Jsem členem profesních a odborných společností AKP (Asociace klinických psychologů), ČSPAP (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii), SPR (Society for Psychotherapy Research) a NPSA (Society for Neuropsychoanalysis). Podílím se na vzdělávání pregraduálních a postgraduálních studentů psychologie, lékařství  a psychoterapie.  V klinické praxi vycházím z psychoanalyticko-psychoterapeutického přístupu, který integruji  s dalšími intervencemi, obzvláště při práci se somatizujícími pacienty. Jsem členem Redakční rady časopisu Psychoterapie. Zajímá mne výzkum v psychoterapii.

Lektor  teorie a supervizor nácviku terapeutických  dovedností.

Kontakt:
e-mail: karpisek@psychosomatika.cz

telefon: +420 602 408 548

 


 

Mgr. Petr ODSTRČIL (CV)

nar. 1960

Psychoterapeut, lektor a supervizor v oblasti sociálních služeb. Ve svých přístupech využívá především metody Biosyntézy, PBSP a Gestalt terapie. Od roku 1994 má soukromou  praxi, kde nabízí individuální a párovou psychoterapii. Vede psychoterapeutické skupiny a vzdělávací semináře. Založil psychoterapeutické centrum Viaduct v Praze. Je trenérem mezinánodního psychoterapeutického výcviku Biosyntézy International Institute for Biosynthesis IIBS, Schweiz. Vystudoval obor Andragogika. Je členem Evropské asociace pro psychoterapii (EAP), International Institute for Biosynthesis (IIBS) a Českého institutu Biosyntézy (ČIB). Profesně se zajímá o integrativní přístupy a neuropsychoterapii.

Lektor sebezkušenosti.

Kontakt:

www.petrodstrcil.eu

www.viacuct.cz

email: petrodstrcil.p@gmailcom

tel: +420 602 359 593

 

Mgr.Tomáš Řiháček Ph.D. (CV)

nar. 1978

Psycholog a psychoterapeut. Pracuje jako odborný asistent na Katedře psychologie FSS MU v Brně, kde se zabývá zejména výzkumem psychoterapie a poradenství. Dříve pracoval v manželské a rodinné poradně v Brně, nyní zde má soukromou praxi. Absolvoval systematický dlouhodobý výcvik v Gestalt terapii a navštěvoval též řadu kratších výcviků a kurzů (výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii, kurz neverbálních technik ad.). Je členem České asociace pro psychoterapii (ČAP), Asociace manželských a rodinných poradců (AMRP), Society for Psychotherapy Research (SPR) a Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI).

Lektor nácviku terapeutických dovedností.

 

PhDr. Roman Hytych Ph.D. (CV)

nar. 1975, je psycholog, psychoterapeut, pracuje jako odborný asistent na katedře psychologie, Fakulty sociálních studií Masarykovi university se zaměřením na výuku psychoterapie, kvalitativní metodologie a kulturní psychologie. Je zakládajícím členem Centra pro výzkum psychoterapie, kde se podílí na výzkumu Výcviku integrace v psychoterapii. Výzkumně se též zabývá všímavostí. Od roku 2011 je šéfredaktorem časopisu Psychoterapie, pracuje též v privátní psychologické a psychoterapeutické praxi (http://www.psycholog-hytych.cz/). Je členem Společnosti pro výzkum psychoterapie (SPR). Je autorem knihy Smrt a nesmrtelnost (Triton, 2008), spolueditorem knihy Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy (MUNI Press, 2013).

Lektor nácviku terapeutických dovedností.

Kontakt:

e-mail: romhyt@gmail.com

www.psycholog-hytych.cz

 

Mgr.Jana Kostínková Ph.D. (CV)

nar. 1984,je psycholožka a psychoterapeutka v soukromé praxi, dále pracuje jako odborná asistentka na katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity, kde se věnuje především výuce praktických dovedností, psychoterapie a kvalitativní metodologie. Patří mezi zakládající členy Centra pro výzkum psychoterapie a aktivně se účastní mezinárodních konferencí Společnosti pro výzkum v psychoterapii (Society for Psychotherapy Research), jejíž je také členem. Výzkumně zabývá zejména psychoterapeutickými výcviky, integrací v psychoterapii a kompetencemi psychoterapeutů. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Institutu pro skupinovou psychoterapii (INSTEP, 2013) a postgraduální výcvik v Emotional-focused therapy pod vedením L. Greenberga a L. Timuľáka (2015). Je členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP).

Lektorka nácviku terapeutických dovedností.

Kontakt:

e-mail: jana.kostinkova@gmail.com

 

Kontakty

Hrychová Hedvika (sekretářka pro VIP2)

tel.: 737 585 686   

mail: sekretarka@psychoterapie-integrace.cz

 

Dvořáková Anežka (sekretářka pro VIP3)

tel.: 773 457 084

mail:

vipsychoterapie@gmail.com

Přihlášení uživatele

Uživatelské jméno:

Uživatelské heslo:

Zapomenuté heslo