Instep Akademy-cyklus seminářů

ia
Kde
Praha, Brno
Událost

cyklus seminářů

 

Úvod do Pesso Boyden Systém Psychomotorické terapie

Petr Odstrčil – 24. 3. 2021, cena 1000/1200 Kč, od 9 do 16h

 

PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor) je původní psychoterapeutická metoda vytvořená manželi Albertem Pessem a Dianou Boyden. V této metodě se spojují psychoanalytické a na rodinu orientované principy s přístupem zaměřeným na tělo. PBSP nabízí klientovi příležitost objevit nevyřešené kon)ikty z minulosti a zabývat se jimi nejen verbálně, ale také v rámci tělového prožitku. Metoda je určena k sebepoznávání, vyrovnávání se s osobní historií, nacházení hlubšího smyslu a radosti v životě.

V semináři zazní stručný přehled teoretických rámců metody a možnosti jejího využití v praxi. Zážitkovou formou nabídneme některá přípravná cvičení a ukázky praktické práce. Bude zde dostatek prostoru pro diskuse, kladení otázek a sdílení osobní zkušenosti.

 

Petr Odstrčil je psychoterapeut a lektor psychoterapie, www.petrodstrcil.eu

 

 

Skupinová on line supervize (SOS)

Termíny:  11. a 25. března, 8. a 22. dubna, vždy 18-20 hod. 

Platforma: Zoom. Cena 3000,-

 

Pandemie covidu-19 nás mimo jiné naučila využívat on line platformy - i pro supervizi. Tato

dovednost se hodí, když urgentně sháníte supervizi… Pokud potřebujete podporu a 

nemáte v blízkém okolí supervizora, pak se můžete přihlásit do dvouměsíční uzavřené 

skupiny ve formátu dvakrát 2 hodiny supervize za měsíc, tj. celkem 8 hodin. Skupina bude 

mít šest členů a na jednom setkání se stačí probrat 3 případy. Na vaší terapeutické 

modalitě nezáleží, ale podmínkou je, abyste už měli ukončený výcvik a provozovali vlastní 

praxi. Přijďte naSOSat nové pohledy, kontakty, zkušenosti... 

 

Martin Jára, Gestalt supervizor s certikací EAGT (Evropské asociace pro Gestalt terapii)

a ČAP

 

 

 

Rodinná Gestaltterapie

Jan Knop ~ 20. 4. 2021 ,cena 1000kč / 1200 Kč

 

Východiskem pro práci s rodinou a i partnerským vztahem je systémové paradigma. 

Předpokladem je, že jakýkoliv systém má tendenci k růstu a k vytvoření nejlepšího 

možného tvaru. Každý prvek v systému ovlivňuje celý systém (východisko je tedy stejné 

jako v případě dynamického pole). Při práci s rodinou je důležité respektovat, že rodina 

zahrnuje dva subsystémy a má své životní cykly. Rodina je zároveň součástí většího 

společenství — širší rodiny a širšího společenství. Při práci s rodinou je nutné být 

zúčastněným pozorovatelem celého systému, sledovat jeho interakční vzorce, 

projasňovat je, dokončovat a napomáhat růstu celého systému.

 

Nabízím málo teorie, něco ukázek a také praktického nácviku práce s rodinou resp. 

partnerským vztahem.

 

Jan Knop je hlavní supervizor IVGT, člen týmu Střediska komplexní terapie v Liberci. 

 

 

 

 

Úvod do Biosyntesy

PhDr. Barbora Janečková - 19. 5. 2021 cena 1000kč /1200 Kč, 9 – 16 

 

Na Míčance 32, Praha 6

 

Biosyntéza je celostní přístup v somatické psychoterapii. K základním východiskům, se 

kterými pracuje, patří provázanost a vzájemné zrcadlení psychických a tělesných procesů. 

Zakladatel biosyntézy, David Boadella, je jedním z průkopníků a hlavních představitelů 

práce s tělem v psychoterapii. Svou metodu přes 30 let rozvíjí a v současné době dále 

pokračuje v rozšiřování spektra jejích praktických aplikací.

 

Jak název metody napovídá, biosyntéza klade důraz na integraci životních procesů, a to 

tělesného (pohybového) spolu s prožitkovým (emocionálním) a mentálním. Biosyntéza 

využívá při práci s klienty procesuální přístup; vychází z vnitřních signálů a pohybových 

projevů klienta, na které navazuje a speciDckými technikami je rozvíjí. V centru této formy 

terapie vždy stojí potřeby klienta, respekt k jeho individuálním odlišnostem i jedinečným 

vnitřním zdrojům.

 

Barbora Janečková je klinická psycholožka a psychoterapeutka. Spoluzakladatelka 

Českého Institutu Biosyntézy.

 

 

 

Základy Neurověd pro psychoterapeuty

Michaela Viktorinová, Kristýna Drozdová, Michal Razska, 25. 5. 2021 od 9–16 h 

cena 1000 Kč / 1200 Kč

 

Během posledních desetiletí postupně dochází ke sbližování jednotlivých 

psychoterapeutických proudů. Významnou inspirací a integrujícím prvkem je neurověda a 

její výzkumné poznatky o fungování lidského mozku. Afektivní a sociální neurovědy 

rozkrývají emoční regulaci u deprese a úzkosti s ohledem na neuroanatomické a 

neurofyziologické děje a mohou být tak obohacením každodenní terapeutické praxe. 

Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s jednotlivými mozkovými strukturami, jejich 

funkcemi a postupně přejít k vykreslení fungování mozku napříč rlůznými duševními 

poruchami.

 

Mgr. Michaela Viktorinová, MSc. Národní ústav duševního zdraví,MUDr. Mgr. Kristýna 

Drozdová, Ph.D. – Psychiatrická ambulance Jihlava 

 

 

 

 

Environmentální úzkost a žal

Mgr. Zdenka Voštová, 11. 6. 2021, od 9 do 16hodin, cena 1000/1200kč

 

Na semináři se dozvíte teoretický základ k prožitkům environmentálního žalu, jak 

tento fenomén rezonuje světovou i českou společností a jak se k nim staví 

psychologická a psychoterapeutická obec.

 

Dále si pomocí prožitku vyzkoušíme různé metody, jak s environmentálním žalem 

pracovat. Budeme přitom vycházet z Gestalt psychoterapie, mindfulness i práce 

obnovující spojení od ekopsycholožky Joanny Macy. Na semináři bude též prostor 

na dotazy a vzájemné sdílení našich zkušeností.

 

Mgr. Zdeňka Voštová je Gestalt psychoterapeutka, zapsaná mediátorka a 

lektorka. Ve své praxi se mimo jiné zaměřuje na poskytování emocionální 

podpory lidem, na které doléhá tíha environmentální krize, a přinášení tohoto 

fenoménu do společenské debaty. 

 

 

 

Spiritualita a Psychoterapie, Hagioterapie

Prokop Remeš – 21. 6. 2021 od 9 do 16h, cena 1000/1200 Kč

 

Seminář uvádí do problematiky náboženskosti člověka, jak se s ní můžeme setkat v běžné 

psychoterapeutické a pastorační praxi. Je rozčleněn do teoretické části, praktických 

cvičení i sebezkušenostní skupinové práce. Seznamuje s „fyziologií“ lidské náboženskosti 

a spirituality, ale i s jejími mimořádnými projevy. Poskytuje návody, jak pracovat s jejími 

patologiemi (sekty, psychospirituální krize, traumata, stavy posedlosti), ale také jak její 

pozitivní potenciál využívat k terapeutickým účelům (meditace, existenciální 

psychoterapie). V neposlední řadě umožňuje sebezkušenostní orientaci v duchovní oblasti

života v porovnání s různými nabídkami nových náboženských kultů a skupin alternativní 

psychoterapie. Seminář byl nabízen dosud pod názvem Práce s náboženskostí člověka.

 

Co se na semináři dozvíte

 

  SpeciDkace náboženskosti jako vrozené determinanty lidské psychiky

  Existencialita (smrt, hodnoty, smysl, vina) jako prožitková oblast lidské spirituality

  Seznámení s technikami a základní povahou meditace

  Sebezkušenostní ukázky terapeutické práce s biblickými příběhy

  Seznámení s ontogenezí lidské spirituality a náboženskosti

  Sekty a nová náboženská hnutí u nás

 

MUDr. Mgr. Prokop Remeš vystudoval FVL UK, od roku 1984 pracuje jako samostatně 

pracující lékař v Psychiatrické nemocnici Bohnice, v roce 1997 zde získal specializační 

atestaci v oboru psychiatrie (v roce 1980 již v oboru gynekologie a porodnictví). V 

osmdesátých letech byl členem tzv. Dvořákovy skupiny „podzemní církve“, v jejímž 

rámci získal základní teologické vzdělání završené o<ciálním studiem na KTF UK v letech 

1990 – 94. Ve strukturách podzemní církve se účastnil kurzů pastorační terapie, při 

psychoterapeutické sekci České křesťanské akademie absolvoval v letech 1997 – 2002 

výcvik v dynamické psychoterapii (Darja Kocábová). Od roku 2000 pracuje jako 

výcvikový lektor komunity SUR – KOV. Od roku 1991 je též členem Společnosti pro 

studium sekt a nových náboženských směrů a kromě práce v oblasti individuální 

psychoterapie vede od roku 1992 skupiny hagioterapie se zaměřením na klientelu 

z oblasti závislostí. V roce 2008 se stal předsedou Psychoterapeutické sekce České 

křesťanské akademie.

 

 

 

 

Systemická rodinná terapie

Zdeněk Macek 14. 9. 2021 od 9–16 hod, cena 1000 kč/1200 Kč

 

Co znamenají v praxi tři základní principy systemického přístupu?

1.  Rodinný systém je jiný než jednotlivci, kteří ho tvoří.

2.  Zdroje jsou důležitější než deDcity.

3.  Dva pohledy jsou lepší než jeden.

 

Hraní rolí, etudy z rodinného života, povídání o rodinách a jejich terapeutech…

 

Zdeněk Macek – Psychoterapeut, lektor, supervizor. Anima-terapie jako vedoucí týmu 

rodinné terapie.

 

 

 

 

Transsexualita, poruchy pohlavní identity v dětství a dospívání

Hana Fifková 7. 10. 2021 ,cena 1000kč / 1200 Kč, od 9 do 16 h

 

Transsexualita je vrozená závažná porucha, v rámci které se člověk biologicky jednoho 

pohlaví cítí být psychicky příslušníkem pohlaví druhého. Etiologie, diagnostika a léčba 

dospělých transsexuálních klientů. Rodová nekonformnost, rodová dysforie a porucha 

rodové identity v dětství a dospívání – diagnostika a možnosti intervencí. Transsexualita a 

nové společenské trendy, kontroverze. Beseda s transsexuálními klienty.

 

MUDr. Hana Fifková je sexuoložka a psychoterapeutka.

 

 

 

 

Manuál Skupinové terapie 1 a 2

19. 10. a 26. 10. 2021, 

 

Skupinová terapie je speciální disciplína. Přitom se v rámci psychoterapeutického 

vzdělávání zpravidla speciálně neprobírá… Dvoudílný seminář pojedná témata jako vznik 

skupiny a skupinová pravidla, zahájení skupiny, autorita vedoucího, skupinová dynamika, 

vývoj skupiny, řešení krizí, ukončení skupiny a skupinové rituály aj. Účastníci získají jednak 

teoretické znalosti a jednak praktické zkušenosti (při nácviku modelových situací).

 

S ohledem na dobrý (skupinový) tvar i kontinuitu je třeba se zúčastnit obou seminářů.

 

 

 

 

Právo pro psychoterapeuty

Miroslav Špecián a Alena Hájková, 29. 9. 2021, cena 1000/1200 Kč, 9 - 16hod

 

Seminář, který posílí terapeuty v kompetencích, které se málokdy učí, ale terapeutická 

praxe je vždy vyžaduje. Dva zkušení právníci s citovým vztahem ke gestaltu, logoterapii a 

terapeutům obecně vás pozvou na cestu po křižovatkách, na kterých se potkávají 

paragrafy, terapeuti a jejich klienti.

 

Hlavní zastávky na této cestě:

 

Vztah s klientem a jeho rodinou, kontrakt s klientem – jak, o čem a s kým, informovaný 

souhlas. Mlčenlivost – kdo, o čem a vůči komu, oznamovací povinnosti, terapeut jako 

svědek. Odpovědnost terapeuta a „risk management“. Občanskoprávní a trochu i 

trestněprávní přehled.

 

Miroslav Špecián i Alena Hájková jsou advokáti 

 

 

 

 

Mindfulness

Nina Schautová – 5. 11. 2021, 9 – 16h, cena 1000kč/1200 Kč

 

Mindfulness je dnes hodně skloňované téma, jenže co to vlastně mindfulness je? Pod 

pojmem mindfulness, neboli všímavost, se ukrývá ledacos, od moderního systematického 

tréninku založeného na prastarých meditačních praktikách, přes každodenní praxi jogínů 

a meditátorů, až po New Age a různé léčitelské praxe. Tento workshop se zaměří na 

uchopení mindfulness pro praxi terapeuta. Budeme pracovat sebezkušenostně, 

vyzkoušíme si různorodé meditační a jiné techniky na podporu všímavosti. Budeme 

společně hledat odpovědi na tyto základní otázky: 1) jak využít mindfulness pro klienta v 

terapeutické praxi, 2) kam můžu klienty odkázat, kdo je indikován pro trénink všímavosti, 

a 3) jak využít mindfulness pro sebe – terapeuta – jako součást mé terapeutické praxe?

 

Workshop je vhodný pro všechny, bez ohledu na míru zkušenosti či nezkušenosti s 

mindfulness praktikami.

 

Nina Schautová je Gestalt terapeut, spolupracuje s IVGT a INSTEP, dlouhodobě se věnuje 

józe a meditaci.

 

 

 

 

Trauma a traumatická krize

Yvonna Lucká ~  23. 11. 2021 cena 1000/1200 Kč, 9 - 16h

 

Přední česká psychoterapeutka, která se dlouhodobě věnuje práci s traumatem, Vás 

uvede do konceptů a myšlenek, které jsou s tímto tématem spojené.

Existenciální psychoterapie aneb zamyšlení 

nad <loso<ckými východisky psychoterapie

 

Stav a podoby fenomenologie v současné humanisticky orientované psychoterapii

 

Václav Schmidt ~ 10. 11. 2021, 9 – 16 h Cena 1000 /1200 Kč

 

„Má-li existovat nějaká cesta k lepšímu, pak vyžaduje přímý pohled na to nejhorší“, řekl v 

jedné ze svých poznámek Thomas Hardy. Psychoterapeuti většinou dělají to, co dělají 

i ostatní profesionálové v pomáhání – vyhýbají se fenoménu konce existence. Pokud se 

ale při prozkoumávání úzkosti nespokojíme s nalezením „vysvětlitelného strachu 

z něčeho“ a zkoumáme dále, dostaneme se často k úzkosti existenciální. To může 

paradoxně otevřít nový prostor pro život a růst tam, kde bychom jinak usilovali pouze 

o adaptaci na životní situaci. Seminář se pokouší uchopit existenciální témata ve 

DlosoDcké, kulturní, historické psychoterapeutické perspektivě, seznamuje účastníky s 

přístupy, které se existenciálními tématy zabývají a mapuje možnosti, jak se k těmto 

tématům vztáhnout v rovině teoretické i praktické, profesní.

 

 

 

 

GESTALT Theatre Therapy

DIEGO MARIN CENA: 3600 KČ 19. – 21. března 2021

 

Terapeutický přístup původem ze Španělska spojuje dohromady Gestalt terapii a divadelní

techniky vycházející z přístupu K. Stanislavského a L. Strasberga. Jedná se o expresivní 

terapii využívající především divadelní a pohybové techniky. Během workshopu, který 

proběhne prožitkovou formou, se účastníci seznámí se základními principy Gestalt 

Theatre Therapy, která je výborným nástrojem pro práci se skupinami a její techniky jsou 

využitelné i v individuální terapii. Gestalt Theatre Therapy se zaměřuje na proces rozšíření 

sebeuvědomění skrze pohyb, tělesnost, dramaterapeutické techniky jako jsou 

improvizace, budování a proměna charakterů či rolové hry. Odehrávající se Dktivní a 

divadelní dění se prostřednictvím improvizace znovu propojuje s emocionální pamětí, 

umožňuje přístup k osobním zkušenostem, přičemž dochází k rozšíření sebeuvědomění a 

vzniká možnost integrovat a uzavřít nedokončené záležitosti.

 

Lektor: Diego Marín (Španělsko)

 

Diego je certiDkovaný Gestalt terapeut a lektor psychoterapie ze Španělska pracující se 

skupinami i individuálními klienty. V současné době facilituje skupiny Gestalt Theatre 

Therapy v pěti městech ve Španělsku. Mimo terapii má bohaté zkušenosti se sociálně 

orientovanými paradivadelními systémy, v neformálním vzdělávání a práci se skupinami.

 

Místo: Brno (SVČ Lužánky, Lidická 50) Přihlášky a informace: na webu

Organizuje: Zázemí – terapeutické centrum, z. s. ve spolupráci s INSTEP Academy

Pracovním jazykem workshopu je angličtina, s možností překladu dle potřeby.

Formulář na přihlášení: https://forms.gle/YRs3dnZFzdBQjvQX9

 

 

 

 

Sny naživo

Martin Jára ~ 14. 12. 2021  Cena 1000/1200kč, od 9 do 16h

 

Workshop se zaměřuje na práci se sny v aranžmá „teď a tady“, ať už v individuální i 

skupinové terapii. Na semináři převažuje zážitkové učení, ale své místo zde má i 

přednáška, diskuse a intervize.

 

Účastníci semináře získají: přehled o možných přístupech ke snění a ke snům (od Freuda 

po šamany); informace o metodách práce se sny v Gestalt terapii a osobní zkušenost s 

nimi; zážitky se svými sny a sny ostatních členů skupiny.

 

Martin Jára viz výše