Obsah výcviku

Teorie a nácvik dovedností:

 

 I.ROČNÍK

1.setkání:

Zahájení výcviku

Téma: Mapování- perspektiva zaměřená na terapeuta

 

Teorie: Zaměření na základní dovednosti frekventanta v pozorování různých perspektiv (terapeut, klient, vztah terapeut-klient, kontext a pole), různých aspektů terapeutické situace (kognitivní, afektivní, tělesné, behaviorální), různých modů fungování mysli (aktivní a pasivní, pravohemisférové a levohemisférové), zaměření pozornosti dovnitř a navenek, mapování osobního modu fungování frekventanta.

 

 II.ROČNÍK

2.setkání:

Téma: Kontrakt a setting- širší perspektiva zaměřená na klienta

 

Zaměření na utváření psychoterapeutického rámce v různých kontextech (zdravotnické, poradenské, atd.), domlouvání kontraktu a stanovení settingu psychoterapie

Teorie: vymezení a vytvoření rámce pro terapeutický proces a vhodných podmínek pro terapeutickou práci

Dovednosti: domluva settingu, domluva kontraktu

 

 

III. ROČNÍK

3.setkání:

Téma: Diagnostika- perspektiva zaměřená na klienta

Zaměření na porozumění klientovi- jeho problému, osobě a vývoji

 

Teorie: diagnostika vývoje klienta, vývoj problému klienta, explorace , schopnost přesouvat pozornost k různým perspektivám a aspektům- klienta,terapeuta, vztahu, situace, explorace dotazováním a  pozorováním

Dovednosti: diagnostika problému klienta,  diagnostika osoby klineta (kdo je, jak funguje, jeho osobní příběh a vývoj), základní explorační dovednosti

 

4.setkání:

Téma: Case Formulace- perspektiva  zaměřená na klienta

 

Zaměření na formulování případu a z toho odvozeného plánování terapie, diagnostika fungování  klienta (emoce, kognice, chování, vztahy, systémy), porozumění individuálním maladaptivním vzorcům a opakujícím se souvislostem klienta, stabilizační, podpůrné intervence, budování pracovní aliance

 

Téma: Porozumění-perspektiva zaměřená na terapeuta

Zaměření na zjišťování dovednosti frekventanta v porozumění klientovi a  terapeutické situaci, konceptualizaci,  schopnosti hypotetizovat, mapování osobního modu fungování frekventanta.

 

Teorie:diagnostika: konceptualizace problému klienta, jeho vývoje a  osoby klienta, vytvoření základních hypotéz v daných oblastech

Dovednosti: formulace případu, diagnostika opakujícího se maladaptivního vzorce

 

 

 

IV. ROČNÍK

5.setkání:

Téma: Psychoterapeutické intervence-perspektiva zaměřená na klienta

 

Zaměření na intervence k prohlubování uvědomění (především v oblasti emocí, těla, kognicí, chování, vztahů a kontextu), připravenost ke změně, udržování terapeutické aliance

 

Teorie: různé procesy změny, intervence k navození změny v určitých oblastech (prohlubování uvědomění, emoce, kognice, chování, tělo, postoje, systémy, vztahy, existence)

Dovednosti: intervence na prohlubování uvědomění emocí, kognicí  a chování

 

6.setkání,:

Téma: Psychoterapeutický vztah-perspektiva zaměřená na vztah terapeut-klient

 

Zaměření na porozumění vztahovým jevům, vztahovým očekáváním, vztahovým potřebám, vývojové hledisko, přenosové a protipřenosové jevy, koncepce spoluutváření, diagnostika pomocí vztahové perspektivy a budování vztahu

 

Teorie: nespecifické, obecné a specifické faktory změny, význam terapeutického vztahu v terapii, schopnost práce s implicitním vztahováním, budování bezpečného vztahu a dobré pracovní aliance

Dovednosti: vytváření  vztahového  bezpečí, utváření pracovní aliance

 

 

7.setkání:

Téma: Psychoterapeutický proces (vztahově pojatý)- perspektiva zaměřená na vztah terapeut-klient

 

Zaměření na průběh terapeutického procesu, jeho fáze a úkoly, především z pohledu vztahové perspektivy

 

Teorie:explicitní práce s terapeutickým vztahem (přenos-protipřenos, interpretace, sebeodhalení), terapeutický proces- fáze terapeutického procesu, proces vývoje terapeutického vztahu,  řízení  terapeutického procesu (počátek, střed, končení) a přizpůsobování procesu  závažnosti stavu, osobnosti klienta, očekávání, připravenosti na změnu

Dovednosti: explicitní  vztahová práce, práce s rupturami aliance, adaptace intervencí klientovi a procesu

 

 

V. ROČNÍK

8.setkání:

Téma: Psychoterapie zaměřená na různé diagnostické problémy a okruhy I- kombinace perspektivy zaměřené na klienta a vztah terapeut-klient

 

Zaměření na porozumění a intervence v rámci různých diagnostických skupin, modifikace základních intervencí  a terapeutickémo vztahu těmto specifickým situacím

 

Teorie:základní diagnostické skupiny (psychotické, hraniční, neurotické, afektivní, poruchy osobnosti, somatizující..)

Dovednosti: práce s diagnostickými okruhy- úzkosti, deprese, somatizace, závislosti, psychotické poruchy, poruchy osobnosti, somatické nemoci.

 

 

9.setkání:

Téma: Psychoterapie zaměřená na různé diagnostické problémy a okruhy II - kombinace perspektivy zaměřené na klienta a vztah terapeut-klient

 

Zaměření na porozumění a intervence v rámci různých diagnostických skupin, modifikace základních intervencí  a terapeutickémo vztahu těmto specifickým situacím

 

Teorie:základní diagnostické skupiny (psychotické, hraniční, neurotické, afektivní, poruchy osobnosti, somatizující..), Proces končení v psychoterapii.

Dovednosti: práce s diagnostickými okruhy- úzkosti, deprese, somatizace, závislosti, psychotické poruchy, poruchy osobnosti, somatické nemoci. Končení v psychoterapii.

 

 

10.setkání:

Téma: Intervence zaměřené na terapeuta a přesah I

perspektiva zaměřená na kontext a pole

 

Zaměření na širší kontext psychoterapie, spirituální a existenciální kontext a rozměr psychoterapie, využití teorie pole, práce s nezměnou, pasivní fází terapeutického procesu, zaměření na osobu terapeuta, péči o sebe, limity práce, kreativita a profese terapeuta, etický rozměr terapeutické práce

Teorie:

Dovednosti:

 

11.setkání:

Téma: Intervence zaměřené na terapeuta a přesah II

perspektiva zaměřená na kontext a  pole

 

Zaměření na širší kontext psychoterapie, spirituální a existenciální kontext a rozměr psychoterapie, využití teorie pole, práce s ne-změnou, pasivní fází terapeutického procesu, zaměření na osobu terapeuta, péči o sebe, limity práce, kreativita a profese terapeuta, etický rozměr terapeutické práce

 

Teorie:

Dovednosti:

 

Téma: Psychoterapie zaměřená na systémy- perspektiva zaměřená na širší kontext a  pole- od jednotlivce, přes  dvojici k systému

 

Zaměřujeme se na porozumění a intervence  v rámci různých a specifických kontextů, modifikace intervencí těmto kontextům (kulturní a sociální systémy, páry, rodinnné systémy, skupiny), zaujetí systémové perspektivy, kulturní senzitivita, vliv společenského kontextu na chápání patologie

 

Teorie:dynamika interakcí v rámci systémů

Dovednosti: intervence k prohlubování uvědomění v rámci systémů

 

 

12.setkání:

Téma: Meta–projekt

 

Zaměřujeme se na proces osobní a profesní integrace, rozvíjení osobního terapeutického přístupu a syntézu předchozích témat

 

Teorie:

Dovednosti: